• Satarupa Sen Bhattacharya
  • TR Gopalakrishnan (Editorial Advisor)
  • Navya PK
  • Bhanutej N
  • Ekta Sawant
  • Siddhant Kalra
  • Laasya Sekhar
  • Aruna Natarajan
  • Bhavani Prabhakhar
  • Nishanth C